Scroll Top

Biktima ng Tech Support Scam: Babae sa Tucson, Nabiktima ng mga Online na Manloloko!

Bik­ti­ma ng Tech Sup­port Scam, Naglabas ng Saloobin

Sa tam¬≠pok natin ngay¬≠on sa ScamTV, tata¬≠lakayin natin ang isang nakak¬≠ag¬≠im¬≠bal na kwen¬≠to na nag¬≠pa¬≠paki¬≠ta ng tusong panlilin¬≠lang ng mga mod¬≠er¬≠nong scam¬≠mer, na binibi¬≠gyang-diin ang masak¬≠it na karanasan ni Con¬≠nie Sed¬≠don. Si Con¬≠nie, isang walang kamalay-malay na bik¬≠ti¬≠ma, ay nadaw¬≠it sa isang kump¬≠likadong scam, na nag¬≠pa¬≠pang¬≠gap bilang pro¬≠teksy¬≠on laban sa com¬≠put¬≠er virus ng McAfee. Ang episody¬≠ong ito, ‚ÄúAng Pag¬≠sub¬≠ok ni Con¬≠nie: Isang Ban¬≠gun¬≠got ng $35,000 Email Scam,‚ÄĚ ay naglala¬≠had ng mga kump¬≠likadong teknik na ginagamit ng mga scam¬≠mer para saman¬≠ta¬≠lahin at manip¬≠u¬≠lahin ang kani¬≠lang mga tar¬≠get.

Nagsim­u­la ang ban­gun­got ni Con­nie sa isang email, na main­gat na ginawa para mag­mukhang isang abiso mula sa McAfee, na nag­ba­bala ng pagsingil para sa isang hin­di ginus­tong upgrade. Sa kabi­la ng kanyang pau­nang pag­dudu­da, ang pagig­ing tunay ng email at ang nakapip­ilit na 24-oras na dead­line ay nag­tu­lak sa kanya na makipag-ugnayan sa ibini­gay na numero. Ang tawag na ito ang nag­ing sim­u­la ng isang masal­imuot na scam, na una siyang hinikay­at sa isang tila mali­it na transaksy­on, na mabilis na luma­ki sa isang malak­ing pagkawala sa pinan­syal.

Ang estrate¬≠hiya ng mga scam¬≠mer ay nakak¬≠ag¬≠u¬≠lat sa pagig¬≠ing sim¬≠ple ngu¬≠nit epek¬≠ti¬≠bo. Sa pag¬≠pa¬≠pang¬≠gap ng isang pagkaka¬≠mali sa bangko, nadaya nila si Con¬≠nie sa isang web ng pag¬≠ma¬≠madali at takot, na nag¬≠tu¬≠lak sa kanya na bigyan sila ng access sa kanyang com¬≠put¬≠er. Hin¬≠di niya alam, ito ay nag¬≠bi¬≠gay daan sa kani¬≠la para manip¬≠u¬≠lahin ang kanyang mga account, na lumikha ng ilusy¬≠on ng isang depos¬≠i¬≠to na nan¬≠gan¬≠gailan¬≠gan ng agarang pag¬≠babayad. Sa isang esta¬≠do ng pag-pan¬≠ic, naapek¬≠tuhan ng pat¬≠u¬≠loy na presy¬≠on at mga tak¬≠ti¬≠ka ng pag¬≠putol ng komu¬≠nikasy¬≠on na gina¬≠mit ng mga scam¬≠mer, nag-with¬≠draw si Con¬≠nie at nag¬≠padala ng $35,000 sa pama¬≠m¬≠ag¬≠i¬≠tan ng isang bit¬≠coin machine‚ÄĒang desisy¬≠ong ito ay nag¬≠du¬≠lot sa kanya ng malal¬≠im na pinan¬≠syal at emosy¬≠on¬≠al na kag¬≠u¬≠luhan.

Si Bri­an Wat­son, isang espesyal­ista sa out­reach ng komu­nidad na may back­ground bilang isang espesyal na ahente ng IRS, ay nag-aalok ng maha­ha­la­gang pananaw sa sikolo­hikal na dig­maan na inilun­sad ng mga scam­mer. Ini­ha­hamb­ing ang kani­lang mga pama­ma­raan sa mga ginagamit ng mga man­darag­it para patahimikin ang kani­lang mga bik­ti­ma, binibi­gyang-diin ni Wat­son ang kri­tikal na kaha­la­ga­han ng pag­dudu­da at pag-ver­i­fy sa harap ng mga urgent na hiling.

Ang kwen­to ni Con­nie ay isang mali­naw na paalala sa kahi­naan na nakata­go sa tiwala at sa kagy­at na pan­gan­gailan­gan para sa pagig­ing mapag­ban­tay. Ang kanyang damdamin ng paglabag at takot ay sumasalamin sa isang sen­timyen­to na ibin­aba­ha­gi ng mara­mi na nahu­log sa kat­u­lad na mga scheme. Habang sin­isiyasat natin ang lal­im ng karanasan ni Con­nie, ibin­aba­ha­gi ng Wells Far­go ang maha­ha­la­gang tip sa pag-iin­gat laban sa gani­tong panlilin­lang.

Ang episody­ong ito ay hin­di lamang paglala­had ng isang scam kun­di isang panawa­gan sa pagk­i­los. Hini­himok namin ang aming mga manonood na armasan ang kani­lang sar­ili ng kaala­man, mag­tanong, mag-ver­i­fy, at hig­it sa lahat, iba­ha­gi ang kani­lang mga karanasan. Ang iyong pagig­ing mapag­ban­tay ay maaar­ing mag­ing liwanag na mag­tu­turo sa iba palayo sa mga ani­no ng scam­ming.

Huwag kalimu¬≠tang i‚ÄĎlike ang videong ito, mag-sub¬≠scribe sa aming chan¬≠nel para sa hig¬≠it pang mga mak¬≠ab¬≠u¬≠luhang kwen¬≠to, at tulun¬≠gan kami sa aming misy¬≠on sa ScamTV na puk¬≠sain ang mga scam. Sama-sama, maaari nat¬≠ing labanan ang pan¬≠daraya at mabawi ang ating seguri¬≠dad at kapaya¬≠paan ng isip. Man¬≠atil¬≠ing nakatu¬≠tok, man¬≠atil¬≠ing may kaala¬≠man, at tan¬≠daan, ang kamalayan ay ang iyong pinakamahusay na depen¬≠sa.

Ang impor­masy­ong gina­mit sa videong ito ay nakuha mula sa mga nilala­man ng bali­ta na mag­a­gamit sa: https://www.kold.com/2024/03/26/scam-victim-warns-how-predators-first-seem-legitimate/. Sala­mat sa kani­la sa napaka­ha­la­ga at maha­la­gang nilala­man. Pak­isup­por­t­a­han sila online at sa social media.

Pak¬≠i¬≠tan¬≠daan na ang ‚ÄúScamTV‚ÄĚ ay min¬≠sang naglala¬≠man ng mga materyal na hinan¬≠go mula sa iba‚Äôt ibang pam¬≠pub¬≠likong dig¬≠i¬≠tal na pub¬≠likasy¬≠on at mga artiku¬≠lo sa bali¬≠ta. Ang nilala¬≠mang ito ay ginagamit sa ilal¬≠im ng patas na paggamit para sa mga layun¬≠ing pang-edukasy¬≠on at pang-impor¬≠masy¬≠on. Ang aming layunin ay mag¬≠bi¬≠gay ng maha¬≠ha¬≠la¬≠gang pananaw at kamalayan tungkol sa mga scam, cyber¬≠se¬≠cu¬≠ri¬≠ty, at kaug¬≠nay na mga pak¬≠sa sa aming audi¬≠ence.

Nag­susumikap kami na igalang ang lahat ng mga batas sa copy­right at ang mga kara­p­atan ng mga lumikha ng nilala­man. Ang pagkakasama ng nilala­man ng pam­pub­likong dig­i­tal na pub­likasy­on ay tang­ing para sa mga layunin ng komen­taryo, kri­ti­ka, pag-uulat, pag­tu­turo, isko­larsyip, o pananalik­sik at hin­di para sa komer­syal na pak­in­a­bang.

Ang ScamTV ay hin­di nag-aangkin ng pag­ma­may-ari sa mga materyales na maaar­ing isama namin pamin­san-min­san. Lahat ng kara­p­atan ay pag-aari ng kani-kani­lang mga may-ari. Ang mga pananaw at opiny­on na ipina­hayag sa ScamTV ay sa mga lumikha lamang at hin­di kinakailan­gang sumasalamin sa opisyal na patakaran o posisy­on ng anu­mang mga provider ng nilala­man o kani­lang mga kaanib.
wpChatIcon
wpChatIcon
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.