Scroll Top

Romance Scams: Paano Ako Naglaho ng $8k At ang Aking Pagmamalaki Sa Isang Panlilinlang sa Pag-ibig!

Mga Panlilin­lang sa Pag-ibig 2024: Oo, sila’y Buhay at Maayos!

Sa video na ito na nag­bubukas ng mata, ibin­aba­ha­gi ko ang isang lubos na per­son­al at masak­it na paglalak­bay sa pama­m­ag­i­tan ng isang panlilin­lang sa pag-ibig na nagkaka­ha­la­ga sa akin ng hig­it sa $8,000 at ini­wan akong nakikipagla­ban sa takot, pagk­a­bal­isa, at kahi­hiyan. Ang pag­sub­ok ay nagsim­u­la nang walang mal­isya sa pama­m­ag­i­tan ng isang koneksy­on sa Insta­gram, sa pana­hon na nararam­daman kong espesyal na marupok sa aking per­son­al na buhay. Ang anu­mang tila namu­mukad­kad na online na pag-ibig sa isang miyem­bro ng mga Spe­cial Forces agad na nag­ing isang masal­imuot na pang­mata­galan, pinagsaman­ta­la­han ang aking emosy­on at pinan­syal na kabu­ti­hang-loob sa ilal­im ng pag­pa­pang­gap ng pag­mama­hal at pag-aala­ga.

Sa pag-unlad ng relasy¬≠on, nagsim¬≠u¬≠la ang mga hini¬≠hin¬≠gi para sa pera ‚ÄĒ mula sa pinan¬≠syal na tulong para sa isang may-sak¬≠it na anak, upa para sa isang mas matan¬≠dang anak, hang¬≠gang sa pag¬≠bili ng kagami¬≠tang pangkalig¬≠tasan para sa isang ipinag¬≠ma¬≠malak¬≠ing over¬≠seas mis¬≠sion. Bawat hiling ay mas manip¬≠u¬≠lat¬≠i¬≠bo kaysa sa nau¬≠na¬≠han, humi¬≠hi¬≠la sa aking mga damdamin at gumagamit sa aking mga paki¬≠ram¬≠dam ng pagkaawang-awa at pag¬≠mama¬≠hal. Sa loob ng anim na buwan, natag¬≠puan ko ang aking sar¬≠ili na nag¬≠pa¬≠padala ng hig¬≠it sa $8,000 sa pama¬≠m¬≠ag¬≠i¬≠tan ng Pay¬≠Pal, palag¬≠ing sa iba‚Äôt ibang mga email address at sa ilal¬≠im ng pag¬≠pa¬≠pang¬≠gap ng mga bayad bilang ‚Äėkaibi¬≠gan at pam¬≠ilya‚Äô, nagdagdag pa ng insul¬≠to sa pin¬≠sala sa mga karagda¬≠gang bayad.

Ang pag­baba­go ng tak­bo ay dumat­ing nang mau­bos ang aking pinan­syal na mga mapagkuku­nan, at ipinaki­ta ng tunay na kulay ng tao ang pamamahiya at pag­pa­pagamit sa pama­m­ag­i­tan ng panghi­hiya at panin­isi, na sinasabing pag­mama­hal habang pinagt­tra­to ako bilang isang ATM. Sa kabi­la ng aking mga pag­sisikap na tapusin ang mga bagay, pat­u­loy akong inu­ugit ng kanyang manip­u­lasy­on sa pama­m­ag­i­tan ng mga kawawang kwen­to, hang­gang sa wakas, itinig­il ko ang lahat ng pinan­syal na supor­ta.

Ang mga pangya­yari pagkat­a­pos ay isang kawalang-lugod na tak­buhan ng mga ban­ta, isang mapan­lin­lang na pag­tatangkang bayaran ako gamit ang isang pekeng tseke, at isang pat­u­loy na laban sa takot at pagk­a­bal­isa habang ban­taan niya akong ilabas ang prib­adong mga larawan at video. Sa kabi­la ng mga hamon na ito, kumukuha ako ng mga hak­bang upang pro­tek­ta­han ang aking sar­ili at ang iba, kabi­lang ang pag­susum­ite ng ulat sa FBI’s Inter­net Crimes Com­plaint Cen­ter at pag­ba­bala sa aking mga kaibi­gan, pam­ilya, at social net­works.

Sumali sa akin sa video na ito habang bin­ubun­yag ko ang mekanis­mo ng panlilin­lang, ang pisikal na epek­to nito, at ang mga aral na natu­tu­nan sa pag-asang mai­wasan ang iba na mabik­ti­ma ng mga kat­u­lad na manlilin­lang. Ang iny­ong supor­ta at kaala­man ay maaar­ing gumawa ng pagkakai­ba. Tan­daan, hin­di lamang ang pin­salang pinan­syal, kun­di ang pag­tatak­sil sa emosy­on­al ang pinaka­matin­di. Mag­pakalat tayo ng kaala­man at pro­tek­ta­han ang isa’t isa laban sa mga walang puso at man­lolokong ito.

00:00 Pan­im­u­la
00:27 Tunay na Kuwen­to ng Panlilin­lang sa Pag-ibig
01:08 Pagha­hanap ng Kasama
01:48 Pagkuha ng Kapang­yari­han Mula sa Manlilin­lang
02:02 Hin­di Ka Nag-iisa
02:35 Ipadala sa Amin ang Iyong Kuwen­to ng Panlilin­lang sa Pag-ibig
03:22 Mag­ing Babala sa mga Senyales ng Pan­ganib
04:30 Sim­u­la ng Kuwen­to ng Bik­ti­ma
wpChatIcon
    wpChatIcon
    Privacy Preferences
    When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.